CssMin

CssMin מנתח וממזער קבצי css. מיזעור הקבצים נעשה על ידי הסרת תווים מיותרים רווחים לבנים, הערות, בלוקים ריקים והצהרות ריקות. בנוסף, במקומות שניתן CssMin מקצר את הפרמטרים והערכים.

דף הפרויקט בGoogle Code